Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a gecsesimon.hu domain alatt működő honlapok adatvédelmi és adatkezelési irányelveiről

A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a honlap tulajdonosa és üzemeltetője - Gecse-Simon Orsolya - (a továbbiakban: Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Üzemeltető a gecsesimon.hu és a szupervizo.gecsesimon.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapon szolgáltatást igénybevevők (a továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli.

A Honlapon magánszemélyek és jogi személyek képviselői regisztrálhatnak.

Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást a Üzemeltető bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a regisztrált Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket a Üzemeltető nem használja reklámozási célra.

Adatkezelő adatai

Név: Gecse-Simon Orsolya
Email: szupervizio@gecsesimon.hu

Milyen esetben történik adatkezelés a Honlap működése során?

Online időpontfoglalás

A kapcsolatfelvételt a Felhasználó kezdeményezi, amennyiben igénybe veszi a honlapon elérhető "Online időpontfoglalás" szolgáltatást.

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvételhez és a szolgáltatás nyújtásához szükséges azonosító és elérhetőségi adatok megismerése. A megismert személyes adatokat Üzemeltető bizalmasan kezeli és harmadik félnek nem adja tovább.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a téma, amivel kapcsolatban a szolgáltatást igénybe veszi.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása az adatkezeléshez azzal, hogy az adatait önként megadja.

Adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevevésének a végéig.

Adattárolás módja: elektronikusan

Felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ezt a szupervizio@gecsesimon.hu email címre küldött levélben teheti meg. Ez esetben a kezelt személyes adatait a Üzemeltető 3 napon belül törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hogyan kezeli az Üzemeltető az adatokat?

Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. Amegadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt foglalással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta. Üzemeltető kétség esetén jogosult azonban a Felhasználónak az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni.

Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?

Az adatokat elsődlegesen a Üzemeltető, valamint a Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy erre jogosult hatóság határozatában kötelezi a Üzemeltetőt az adat továbbítására.

Milyen jogai vannak a Felhasználónak?

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Üzemeltetőtól személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Üzemeltető törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Üzemeltetőnak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a Üzemeltető igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a Üzemeltető – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Üzemeltetőnak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik a szolgáltatónak.

Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 3 nap alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Üzemeltető a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)fordulhat és panaszt tehet.

Egyebek

Üzemeltető a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ha a Üzemeltető a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Üzemeltető a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Üzemeltető a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Üzemeltető nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Üzemeltető bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Üzemeltető a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2019. szeptember 11-től